Ukázky programů (English version below)

 

V hlubokých lesích

víly, pastevci, hvězdy... po skončení možná malá zvuková dílna – J. J. van Eyck, J. E. Krähmer, W. Klingenbrunner... 

renesanční a barokní zobcové flétny a čakan

 

Puer nobis nascitur

vánoční kantáty  G. Ph. Telemann, J. S. Bach

zpěv, zobcová flétna, příčná flétna (housle), cembalo (varhany), violoncello  nebo

zpěv, z. flétna, cembalo (varhany)

 

Čakan múzou proměněný

hudba 1. poloviny 19. století pro čakan a kytaru   L. de Blumenthal, J. E. Krähmer, F. Bathioli... 

čakan, kytary

 

Musica laetitiae comes medicina dolorum

hudba kolem Karla IV. – česká hudba, francouzská a italská ars nova... 

zpěv, dvě flétny

 

Modlitby beze slov

hudba 13. až 18. století – Llibre Vermell, P. de la Rue,  J. J. van Eyck...

flétnové duo

 

Flétna s poezií

středověké tance, J. J. van Eyck,  G. Ph. Telemann... F. Petrarca, V. J. Rosa, G. Ph. Telemann... 

flétna, recitace

 

Pulchra es amica mea
Píseň písní nejen v hudbě počátku 17. století – G. P. da Palestrina, A. Grandi, G. A. P. Mealli... 

zpěv, flétna, cembalo, animovaný film

 

Zobcová flétna v nové době
hudba pro flétnu a klávesové nástroje v prvních dekádách 20. století 

 L. Berkeley, H. Murrill, H. Badings... 

flétna, cembalo/ klavír

 

Hudba maltézských rytířů

A. Corelli, A. B. della Ciaja, S. Raval... 

flétna, varhany/ cembalo

 

duchovní komorní kantáty k danému období 

 G. P. Telemann, J. S. Bach... 

zpěv, flétna, cembalo, violoncello

 

Antické legendy v barokní hudbě a malířst

pro děti

 

Programme Samples

 

In the Deep Woods 

fairies, shepherds, stars... and may be a little sound workshop afterwards – J. J. van Eyck, J. E. Krähmer, W. Klingenbrunner... 

Renaissance and Baroque recorders and csakan

 

Puer nobis nascitur

Christmas cantatas  G. Ph. Telemann, J. S. Bach

voice, recorder, flute (violin), harpsichord (organ), cello  or 

voice, recorder, harpsichord (organ) 

 

Csakan: Recast by the Muse 

music from the 1st half of 19th C for csakan and guitar - L. de Blumenthal, J.  E. Krähmer, F. Bathioli...

csakan, guitars

 

Musica laetitiae comes, medicina dolorum

music around Charles IV - Czech music, French and Italian ars nova... 

voice, two recorders

 

Prayers Without Words

music from 13th to 18th C - Llibre Vermell, P. de la Rue, J. J. van Eyck... 

recorder - flute duet

 

Pulchra es amica mea
Song of Songs not only in the music of the beginning of 17th C - G. P. da Palestrina, A. Grandi, G. A. P. Mealli... 

voice, recorder, harpsichord, animation film

 

Recorder in the New Era

music for recorder and keyboard instruments in the first decades of the 20th century - L. Berkeley, H. Murrill, H. Badings... 

recorder, harpsichord/ piano

 

Music of the Knights of Malta

A. Corelli, A. B. della Ciaja, S. Raval... 

recorder, organ I harpsichord

 

chamber cantatas for a given holy period - G. Ph. Telemann, J. S. Bach... 

voice, recorder, harpsichord, cello

 

Ancient Legends in Baroque Music and Painting

for children