Ukázky programů (English version below)

 

Čakan múzou proměněný

hudba 1. poloviny 19. století pro čakan a kytaru   L. de Blumenthal, J. E. Krahmer, F. Bathioli... 

čakan, kytary

 

Musica laetitiae comes medicina dolorum

hudba kolem Karla IV. – česká hudba, francouzská a italská ars nova... 

zpěv, dvě flétny

 

Modlitby beze slov

hudba 13. až 18. století – Llibre Vermell, P. de la Rue,  J. J. van Eyck...

flétnové duo

 

Flétna s poezií

středověké tance, J. J. van Eyck,  G. Ph. Telemann... F. Petrarca, V. J. Rosa, G. Ph. Telemann... 

flétna, recitace

 

Pulchra es amica mea
Píseň písní nejen v hudbě počátku 17. století - G. P. da Palestrina, A. Grandi, G. A. P. Mealli... 

zpěv, flétna, cembalo, animovaný film

 

Zobcová flétna v nové době
hudba pro flétnu a klávesové nástroje v prvních dekádách 20. století - L. Berkeley, H. Murrill, H. Badings... 

flétna, cembalo I klavír

 

A River
čeští a britští skladatelé v Londýně 18. a 21. století - G. Finger, K. Janovický, R. Samuel... 

zpěv, flétna I hoboj, cembalo, viola da gamba

 

Hudba maltézských rytířů

A. Corelli, A. B. della Ciaja, S. Raval... 

flétna, varhany I cembalo

 

duchovní komorní kantáty k danému období - G. P. Telemann, J. S. Bach... 

zpěv, hoboj I flétna, cembalo, violoncello

 

Antické legendy v barokní hudbě a malířst

pro děti

 

Programme Samples

 

Csakan: Recast by the Muse 

music from the 1st half of 19th C for csakan and guitar - L. de Blumenthal, J.  E. Krahmer, F. Bathioli...

csakan, guitars

 

Musica laetitiae comes, medicina dolorum

music around Charles IV - Czech music, French and Italian ars nova... 

voice, two recorders

 

Prayers Without Words

music from 13th to 18th C - Llibre Vermell, P. de la Rue, J. J. van Eyck... 

recorder - flute duet

 

Pulchra es amica mea
Song of Songs not only in the music of the beginning of 17th C - G. P. da Palestrina, A. Grandi, G. A. P. Mealli... 

voice, recorder, harpsichord, animation film

 

Recorder in the New Era

music for recorder and keyboard instruments in the first decades of the 20th century - L. Berkeley, H. Murrill, H. Badings... 

recorder, harpsichord I piano

 

A River

Czech and British composers in London of 18th and 21st centuries - G. Finger, K. Janovicky, R. Samuel... 

voice, recorder I oboe, harpsichord, viola da gamba

 

Music of the Knights of Malta

A. Corelli, A. B. della Ciaja, S. Raval... 

recorder, organ I harpsichord

 

chamber cantatas for a given holy period - G. Ph. Telemann, J. S. Bach... 

voice, oboe I recorder, harpsichord, cello

 

Ancient Legends in Baroque Music and Painting

for children